Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Gert van Duinen en alle daarmee verband houdende handelingen en adviezen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.

Vrijblijvendheid offertes

Alle offertes van Gert van Duinen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Gert van Duinen een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Gert van Duinen eerst nadat deze schriftelijk door Gert van Duinen zijn bevestigd.

Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot produktie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de versie van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Gert van Duinen, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan produktiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Gert van Duinen zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

Termijn van levering

Een door Gert van Duinen opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Gert van Duinen is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

Auteursrecht en intellectuele eigendom

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom — waaronder het auteursrecht — toe aan Gert van Duinen. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Gert van Duinen daartoe bevoegd.

Naamsvermelding

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Gert van Duinen te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Gert van Duinen openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Eigendom bij opdrachtnemer

Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Gert van Duinen tot stand gebrachte tekeningen, illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen, hulpmiddelen, concept(voorstellen) en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Gert van Duinen, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Het gebruik (licentie)

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Gert van Duinen, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Gert van Duinen bekend te zijn gemaakt. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Gert van Duinen niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

Wijzigingen

Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Gert van Duinen veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

Eigen promotie

Gert van Duinen heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Gert van Duinen voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. Deze zullen op voorhand gemeld worden voor zover mogelijk.

Honorarium voor meerwerk

Indien Gert van Duinen door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Gert van Duinen gehanteerde honorariumtarieven.

Accountantsonderzoek

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Gert van Duinen na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.

Periodieke betalingen

Gert van Duinen heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

Vervallen licentie

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderzins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

Ontbinding overeenkomst door Gert van Duinen

Indien de overeenkomst door Gert van Duinen wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Gert van Duinen redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

Schadevergoeding

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee voorwaarden zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Gert van Duinen op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

Faillissement

Zowel Gert van Duinen als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij.

Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van Gert van Duinen bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Auteursrechthebbende

Gert van Duinen garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp

De opdrachtgever vrijwaart Gert van Duinen of door Gert van Duinen bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

Verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart Gert van Duinen voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Aansprakelijkheid

Gert van Duinen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

c. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers.

e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

g. resultaten van implementatie en uitvoer van door Gert van Duinen verstrekte adviezen.

Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Gert van Duinen, is de aansprakelijkheid van Gert van Duinen voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan het aan de opdracht verbonden honorarium en niet hoger is dan het bedrag dat daadwerkelijk is uitbetaald aan Gert van Duinen.

Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Gert van Duinen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Gert van Duinen jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Aanbieding en acceptatie

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever akkoord gaat met de door Gert van Duinen voorgestelde overeenkomst. Deze overeenkomst wordt door de opdrachtgever voor akkoord getekend voor de ingangsdatum van de overeenkomst. Na ontvangst en acceptatie door Gert van Duinen kan met de werkzaamheden worden gestart.

Ontoerekenbare tekortkomingen

In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkomingen van Gert van Duinen op:

Tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid of persoonlijke onmisbaarheid.

Prijzen:

De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
De overeengekomen prijs is geldig voor de duur van de overeenkomst.

Betalingsvoorwaarden:

Facturering vindt plaats op de overeengekomen periode zoals vermeld in de overeenkomst.

Bij gebreke van betaling is Gert van Duinen bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten of te staken.

Facturen dienen uiterlijk 10 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW op de door Gert van Duinen aan te wijzen girorekening. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Gert van Duinen zijn vordering op de opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom met een minimum van 110 Euro exclusief BTW.

Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Gert van Duinen binnen tien dagen na factuurdatum aan Gert van Duinen schriftelijk kenbaar te maken.

Vertrouwelijke informatie:

Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de desbetreffende partij in een door de onderhavige voorwaarde beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.

Aansprakelijkheid, vrijwaring en uitsluiting:

Voor zover Gert van Duinen bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Gert van Duinen op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Gert van Duinen of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Gert van Duinen.

Gert van Duinen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur van anderen.

Indien de aansprakelijkheid van Gert van Duinen voor schade van de opdrachtgever al moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van maximaal het totaal van betalingen (exclusief BTW) aan Gert van Duinen gedaan in het kader van deze overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid van Gert van Duinen voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder inbegrepen aanvullende schadevergoedingen in welke vorm dan ook, vergoedingen van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Wijziging voorwaarden:

Gert van Duinen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van wijzigingen.

Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, dan kan hij de bestaande overeenkomst per ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden ontbinden.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meerdere artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Gert van Duinen en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen, in acht worden genomen.

Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Gert van Duinen en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Gert van Duinen en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Gert van Duinen is gevestigd.